Výrok rozhodnutia :

Apriority finance, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-286-246 k č.sp.: NBS1-000-052-021

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability (ďalej „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“), príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
č. z.: 100-000-129-568, č. sp.: NBS1-000-026-856 zo dňa 03.10.2018 podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Apriority finance, s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 517 572 06 (ďalej „spoločnosť Apriority finance“ alebo „účastník konania“) zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 129116/B, a to za:
1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Apriority finance nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže
- xxx, r. č.: xxx , bytom xxx, ako osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Apriority finance, nespĺňala v období od 09.04.2019 do 20.07.2020, t.j. do začiatku konania vedeného pod č. sp.: NBS1-000-052-021 požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, pretože najneskôr k 09.04.2020 neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch;
- xxx, r. č. xxx, bytom xxx, ako osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Apriority finance v sektore poistenia alebo zaistenia, nespĺňal v období od 07.08.2019 do 20.07.2020, t.j. do začiatku konania vedeného pod č. sp.: NBS1-000-052-021 požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, pretože neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore najneskôr do 06.08.2019 a
- xxx., r. č.: xxx, bytom xxx, ako osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Apriority finance v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, nespĺňal v období od 08.09.2019 do 20.07.2020, t.j. do začiatku konania vedeného pod č. sp.: NBS1-000-052-021 požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, pretože neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore najneskôr do 07.09.2019;
2. porušenie § 18 ods. 12 v spojení s § 18 ods. 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Apriority finance bez zbytočného odkladu neoznámila a nepreukázala Národnej banke Slovenska zmenu v osobe člena štatutárneho orgánu predložením príslušných dokladov;
3. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade tým, že spoločnosť Apriority finance na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu;
4. porušenie § 36 ods. 8 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 4 ods. 1 a 2 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva tým, že spoločnosť Apriority finance nepredložila Národnej banke Slovenska
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.06.2019, za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka,
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.09.2019, za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka,
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019, za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka a
- ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019,
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, a to do troch mesiacov od skončenia roku 2019.