Výrok rozhodnutia :

RM-S Market, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9910/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava IČO: 35 799 072, na voľbu osoby – Ing. Pavol Ondriš, narodenýxxxx, trvalý pobyt Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava – navrhovanej za člena predstavenstva spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s.