Výrok rozhodnutia :

Tatra banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-280-823 k č.sp.: NBS1-000-059-326

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 LEI: 3157002JBFAI478MD587 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera v znení predloženom Národnej banke Slovenska dňa 20. novembra 2019 vypracovaný ako základný prospekt podľa ustanovení článku 8 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 LEI: 3157002JBFAI478MD587 vydávané v rámci ponukového programu vydávania dlhových cenných papierov v celkovom objeme 3 000 000 000 eur. Základný prospekt zo dňa 29. marca 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.