Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-005-846 k č.sp.: NBS1-000-001-450

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 10. novembra 2016 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 s názvom „Dlhopisy Penta Public 30“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120012188, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 7 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, dátumom vydania dňa 30. novembra 2016 a splatnosťou dňa 30. mája 2018. Prospekt cenného papiera zo dňa 10. novembra 2016 je prílohou tohto rozhodnutia.