Výrok rozhodnutia :

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-005-961 k č.sp.: NBS1-000-002-299

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305, na zlúčenie zanikajúceho dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.“ s nástupníckym dôchodkovým fondom s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.“ podľa ustanovenia § 79a ods. 2 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Depozitárom nástupníckeho dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.“ bude depozitár: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 8 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení schvaľuje zmenu štatútu - v článku XI. sa dopĺňajú nové odseky 7 a 8 - a zmenu informačného prospektu - v časti 5. sa dopĺňa nový odsek 5.3 a pôvodný odsek 5.3 sa mení na odsek 5.4 - nástupníckeho dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.“. Návrh úplného znenia štatútu a úplného znenia informačného prospektu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.“ je prílohou tohto rozhodnutia.
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 13 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.