Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka,a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-998/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  IČO: 31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch:

1. Opis cenných papierov zo dňa 17.1.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list VÚB, a.s., 74" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008939 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 70.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100.000,- eur, s dátumom vydania dňa 16.1.2013 a so splatnosťou dňa 15.12.2023,
2. Súhrnný dokument zo dňa 17.1.2013,  
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 21.5.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5647-1/2012 zo dňa 4.6.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 30.7.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8304-1/2012 zo dňa 8.8.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných papierov zo dňa 17.1.2013 a Súhrnný dokument zo dňa 17.1.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.