Výrok rozhodnutia :

Across Funding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-131-703 k č.sp.: NBS1-000-029-403

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch
prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 1.10.2018 pre dlhopisy Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580 s názvom „Dlhopisy Across
Funding 6“ s prideleným kódom ISIN SK4120014309 v najvyššej sume menovitých hodnôt
15 000 000 Eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 Eur, s emisným kurzom dlhopisov 83,324 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku ich vydávania, s dátumom vydania dňa 28.6.2018 a so splatnosťou dňa 28.6.2022. Prospekt cenného papiera zo dňa 1.10.2018 je prílohou tohto rozhodnutia.