Výrok rozhodnutia :

PROXENTA Invest s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-276-985 k č.sp.: NBS1-000-048-720

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29
ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa § 144 ods. 4 písm. a) v spojení s § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, emitentovi cenných papierov, spoločnosti PROXENTA Invest s. r. o., so sídlom Jozefská 12, 811 06 Bratislava, IČO: 51 406 713 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 125762/B, pokutu vo výške 5 000 eur (slovom päťtisíc eur) za porušenie § 120 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení účinnom do 20.07.2019 (ďalej len „zákon o cenných papieroch v znení účinnom do 20.07.2019“) tým, že spoločnosť PROXENTA Invest s. r. o. na webovom sídle skupiny PROXENTA (www.proxenta.sk) verejne ponúkala prostredníctvom oznámenia dlhopisy emisie ISIN SK4120014713 v období od 24.10.2018 najmenej do 15.05.2019 a dlhopisy emisie ISIN SK4120014705 v období od 28.11.2018 najmenej do 15.05.2019, a to bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera.