Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-10197-1/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 podľa § 125c ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v spojení s  § 125 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov: 
Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera zo dňa 28.8.2013 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera  vypracovanému ako dokument skladajúci sa z troch samostatných dokumentov (registračný dokument zo dňa 25.7.2013, opis cenných papierov zo dňa 25.7.2013 a súhrnný dokument zo dňa 25.7.2013) ktoré boli  schválené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-9322/2013-1 zo dňa 22.8.2013  pre dlhopisy s názvom „Hypotekárny záložný list UCBSK 9H" s prideleným identifikačným kódom SK4120007667 séria 01. 
Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera  zo dňa 28.8.2013 je prílohou tohto rozhodnutia.