Výrok rozhodnutia : VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-12360/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272  (ďalej len „správcovská spoločnosť VÚB AM") podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby - Alexander Resch, narodený xx.xx.xxxx, trvale bytom Rr. Deshmoret e 4 Shkurit, kompl. Green Park, kulla 1, ap. 64, 1001 Tirana, Albánsko za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti VÚB AM. Podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti VÚB AM na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.