Výrok rozhodnutia : YOPI Goldsilver s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-102-580 k č.sp.: NBS1-000-018-787

Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS"), útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") v spojení s ustanoveniami § 4 ods. 4, § 24 ods. 1 a § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon") vydáva rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti YOPI Goldsilver s. r. o., so sídlom Krivá 10, 040 01 Košice, IČO: 45 439 451 (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. d) Devízového zákona pokutu vo výške 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie ustanovenia:

1. § 6 ods. 8 Devízového zákona tým, že NBS písomne neoznamoval zmenu údajov uvádzaných v žiadosti o udelenie devízovej licencie hneď, ako sa o nich dozvedel a tým, že NBS nepredkladal listiny preukazujúce a dokladujúce splnenie podmienok stanovených v § 6 ods. 3 písm. b) až d) Devízového zákona u fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej vykonával povolenú činnosť,

2. § 6 ods. 4 písm. a) Devízového zákona v spojení s § 6 ods. 3 písm. a), ods. 5  a ods. 8 Devízového zákona v znení účinnom do 30. júna 2016 tým, že povolenú zmenárenskú činnosť vykonával prostredníctvom fyzickej osoby, u ktorej dôveryhodnosť nebola ku dňu začatia dohľadu na mieste preukázaná,  

3. § 13 ods. 5 písm. a) Devízového zákona v spojení s § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. g) Opatrenia NBS č. 139/2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami (ďalej len „Opatrenie") tým, že v dokladoch o odpočte preukazujúcich nákup alebo predaj bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 eur neuviedol meno a priezvisko klienta a druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil.