Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-147-867 k č.sp.: NBS1-000-031-743

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. - v článku IV. bod 1; v článku V. bod 2 písm. c) v poslednej vete; v článku V. bod 3 písm. d); v článku V. bod 4 písm. b) v poslednej vete; v článku V. bod 6 sa vypúšťa písm. b); v článku VI. bod 5; v článku VI. bod 5 písm. c); v článku VI. bod 5 písm. g); v článku VI. bod 5 sa dopĺňa písm. h); v článku VII. bod 2; v článku VIII. sa vypúšťa bod 14 a mení sa číslovanie nasledujúcich bodov; v článku XI. bod 2; v článku XI. bod 3. Návrh štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. v úplnom znení, schválený predstavenstvom správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., dňa 12. októbra 2018, je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. lehotu tri mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.