Výrok rozhodnutia :

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-304-193 k č.sp.: NBS1-000-063-805

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o burze), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Igora Lichnovského, nar.XX.XX.XXXX, trvale bytom Františkánske nám. 408/3, 811 01 Bratislava – Staré mesto za člena dozornej rady Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.