Výrok rozhodnutia :

Across Funding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-262-588 k č.sp.: NBS1-000-055-596

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Across Funding, a.s. so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 514 580 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 26. novembra 2020
vypracovaný ako jeden dokument vo formáte rastového prospektu EÚ podľa ustanovení článku 15 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Across Funding, a.s. so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 514 580 s názvom Dlhopis Across Funding 10 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 12 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 eur, s identifikačným kódom ISIN SK4000017471, s výnosom stanoveným rozdielom medzi emisným kurzom a menovitou hodnotou dlhopisov, s dňom vydania 17. júna 2020 a so splatnosťou 17. júna 2024. Prospekt zo dňa 26. novembra 2020 je prílohou tohto rozhodnutia