Výrok rozhodnutia :

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-276-255 k č.sp.: NBS1-000-058-386

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 118i ods. 4 zákona o cenných papieroch spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg, 1724 Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanej v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318 na uplatnenie práva výkupu akcií emisie ISIN SK1110001437 emitenta cieľovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 826 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A., vzniklo právo výkupu akcií emitenta Všeobecná úverová banka, a.s. dňa 20.02.2021 a je oprávnená uplatniť právo výkupu akcií podľa ustanovenia § 118i ods. 5 zákona o cenných papieroch najneskôr do 20.05.2021, kedy právo na uplatnenie výkupu akcií zanikne.