Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-10990/2014

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 2 ods. 4 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 529/B predchádzajúci súhlas na začatie investovania na vlastný účet a obchodovania na vlastný účet s dlhopismi emitovanými nebankovými subjektmi v mene euro.