Výrok rozhodnutia :

FINSUN, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9344/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti FINSUN, s.r.o., so sídlom Agátová 3638/41, 075 01 Trebišov, IČO: 36 582 131 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-189/2006/PAGP zo dňa 11. decembra 2006 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-14403/2010 zo dňa 14. decembra 2010 tak, že ho zužuje o sektor kapitálového trhu. Spoločnosť FINSUN, s.r.o., so sídlom Agátová 3638/41, 075 01 Trebišov, IČO: 36 582 131 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.