Výrok rozhodnutia : NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.:100-000-276-949 k č.sp.: NBS1-000-056-590

Druhostupňové rozhodnutie - Rozhodnutie bankovej rady - https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_Bankovej_rady_NOVIS_20210413.pdf
Prvostupňové rozhodnutie - Predbežné opatrenie v tomto znení vykonateľné od 06.11.2020 do 21.4.2021 (v spojení s druhostupňovým rozhodnutím právoplatné a vykonateľné od 22.4.2021) - https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Predbezne_opatrenie_NOVIS_20201105.pdf

Second instance decision - Decison of the Bank Board - https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Decision_of_the_Bank_Board_NOVIS_20210413.pdf
First instance decision - Interim Measure on this version enforceable since 06 November 2020 till 21 April 2021 (in conjunction with the second instance decision enforceable and final since 22 April 2021) - https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Interim_Measure_NOVIS_20201105_english.pdf