Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-6057/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29. mája 2013.