Výrok rozhodnutia : Mory spol. s r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-2177/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") spoločnosti: Mory spol. s r. o., so sídlom Teplická 11, 831 02 Bratislava, IČO: 46 050 582, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.