Výrok rozhodnutia :

4D Financial Consulting s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-246-363 k č.sp.: NBS1-000-052-500

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom prostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti 4D Financial Consulting s.r.o. so sídlom Kukučínova 98/14, 040 01 Košice, IČO: 48 040 703 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-2015/2015-1 zo dňa 4. marca 2015 tak, že ho zužuje o sektor kapitálového trhu, o sektor prijímania vkladov a o sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.