Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-121-972 k č.sp.: NBS1-000-026-244

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade
nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f. Štandardný podielový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f. (ďalej len „podielový fond AM SLSP Global Renta“) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu AM SLSP Global Renta je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom v zmysle § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu AM SLSP Global Renta v znení zo dňa 19. júna 2018. Štatút podielového fondu AM SLSP Global Renta tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu AM SLSP Global Renta je súčasťou predajného prospektu podielového fondu AM SLSP Global Renta. Podielový fond AM SLSP Global Renta vytvorený v zmysle zákona o kolektívnom investovaní spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v znení neskorších smerníc.