Výrok rozhodnutia :

Alfa Life s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-088-635 k č.sp.: NBS1-000-020-099

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Alfa Life s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 47 789 174 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5619/2014-1 zo dňa 24. júna 2014, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. ODT-11955/2015-1 zo dňa 13. novembra 2015 tak, že ho rozširuje o sektory prijímania vkladov a doplnkového dôchodkového sporenia. Spoločnosť Alfa Life s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 47 789 174 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia.