Výrok rozhodnutia :

IRM SLOVAKIA s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9282/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti IRM SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, IČO: 36 697 702 udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. UDK-084/2006/PAGP zo dňa 2. októbra 2006, č. OPK-3269/2007-PLP zo dňa 29. novembra 2007 a zmenené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. ODT-10556/2010 zo dňa 20. augusta 2010, č. ODT-4498-1/2012 zo dňa 27. júna 2012 tak, že o zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
Spoločnosť IRM SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, IČO: 36 697 702 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.