Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka,a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-6846/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 podľa § 125 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá z týchto samostatných dokumentov:

1. Registračný dokument zo dňa 17.6.2013
2. Opis cenných papierov zo dňa 17.6.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list VÚB, a.s., 75" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009093 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 30.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100.000,- eur, s dátumom vydania dňa  5.4.2013 a so splatnosťou dňa 5.4.2019,
3. Súhrnný dokument zo dňa 17.6.2013.

Registračný dokument zo dňa 17.6.2013, Opis cenných papierov zo dňa 17.6.2013 a Súhrnný dokument zo dňa 17.6.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.