Výrok rozhodnutia :

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9358/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


udeľuje predchádzajúci súhlas


podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 na voľbu Ing. Ivana Gránskeho, nar. xxxx trvale bytom Adámiho 546/23, 841 05 Bratislava za člena dozornej rady Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976.