Výrok rozhodnutia : VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-14207/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272  (ďalej len „správcovská spoločnosť VÚB AM") na zmenu štatútu podielového fondu s názvom VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond Konzervatívne portfólio") - mení sa článok H2 a K. Štatút podielového fondu Konzervatívne portfólio v úplnom znení zo dňa 16.12.2013 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní určuje správcovskej spoločnosti VÚB AM na zmenu štatútu podielového fondu Konzervatívne portfólio lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.