Výrok rozhodnutia : OTP Banka Slovensko, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-626/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje  OTP Banke Slovensko, a. s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť financované najmenej vo výške 70 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. Tieto osobitné podmienky určuje Národná banka Slovenska na obdobie dvoch rokov, t. j. od 1. marca 2013 do 28. februára 2015.