Výrok rozhodnutia : Vašanič Milan, Ing.

Číslo rozhodnutia : ODT-12586/2013

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u k l a d á podľa ustanovenia § 39 ods. 5 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní vedúcemu zamestnancovi samostatného finančného agenta SAROR BROKER, a.s., IČO: 36 381 705, A. Rudnaya 9/A, 010 01 Žilina: Ing. Milan Vašanič, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom A. Rudnaya 2245/11, 010 01 Žilina pokutu 100 eur (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 9 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2013 nepredložil Národnej banke Slovenska správu o vykonávaní funkcie za rok 2012.