Výrok rozhodnutia : General Advisory s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9924/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 47/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia  alebo  zaistenia   spoločnosti   General Advisory s.r.o.,    so  sídlom Tallerova 5, 811 02 Bratislava,    IČO:  44 965 958,    udelené    rozhodnutím    Národnej    banky   Slovenska   č. ODT-9322/2011 zo dňa 04. októbra 2011 tak, že ho rozširuje o sektor kapitálového trhu. Spoločnosť General Advisory s.r.o.,    so  sídlom Tallerova 5, 811 02 Bratislava,    IČO:  44 965 958,  je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu.