Výrok rozhodnutia : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-345/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch:

 1. Opis cenných papierov zo dňa 8.1.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2025" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008947 séria 01, v najvyššej  sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 5.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 17.1.2013 a so splatnosťou dňa 17.1.2025,
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 8.1.2013, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012, v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.10.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11073-1/2012 zo dňa 23.10.2012 a v  znení Opisu cenných papierov zo dňa 5.11.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11599-1/2012 zo dňa 7.11.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných  papierov  zo dňa  8.1.2013 a Súhrnný dokument  zo  dňa 8.1.2013  sú prílohou tohto rozhodnutia.