Výrok rozhodnutia :

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-309-610 k č.sp.: NBS1-000-063-604

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na voľbu Dr. Rainera Martina Eichwedeho, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Am Sand 20, 611 84 Karben, Spolková republika Nemecko, za člena dozornej rady.