Výrok rozhodnutia : AXA d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13483/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť AXA"), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zvolenie osoby:  Jozef Eugeen Cyriel Van In, narodený dňa: xx.xx.xxxx,  trvalý pobyt: Wanninckhove 14, 2540 Hove, Belgické kráľovstvo, navrhovanej za člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA.