Výrok rozhodnutia : Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1305/2014-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu nad poisťovníctvom podľa § 48 ods. 1 až 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 v spojení s § 1 ods. 3 bodom 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u k l a d á  podľa § 67 ods. 1 písm. e) zákona o poisťovníctve Wüstenrot poisťovni, a.s., IČO: 31 383 408, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 pokutu 3000 eur (slovom: tritisíc eur) za porušenie ustanovenia § 5 ods. 7 v spojení s ustanovením § 5 ods. 2 písm. i) a ustanovenia § 37 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve tým, že Wüstenrot poisťovňa, a.s. nezabezpečila plnenie podmienky technickej pripravenosti na vykonávanie jej poisťovacej činnosti nepretržite počas (celej doby) platnosti jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, keďže v období od 31.12.2011 do 15.10.2013 nesprávne evidovala a účtovala v jej informačno-poistnom systéme tvorbu a rozpustenie technických rezerv na poistné plnenie RBNS.