Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public II, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: NBS1-000-061-736 k č.sp.: 100-000-292-863

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti Penta Funding Public II, s. r. o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677, LEI: 097900BIB00000125904 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 15. júna 2021 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public II, s. r. o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677,
LEI: 097900BIB00000125904 s názvom Dlhopisy Penta Public CZ I/2021 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 75 000 000 CZK, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 50 000 CZK, s identifikačným kódom ISIN SK4000019238, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,05 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu, s dňom vydania 12. júla 2021 a so splatnosťou 12. júla 2025. Prospekt zo dňa 15. júna 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.