Výrok rozhodnutia :

FelixInvest, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-307-279 k č.sp.: NBS1-000-064-381

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti FelixInvest, a.s., so sídlom: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 06346511, LEI: 097900CAKA0000006086 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch
prospekt vypracovaný ako jeden dokument dňa 20.9.2021 pre dlhopisy spoločnosti FelixInvest, a.s., so sídlom: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 06346511, LEI: 097900CAKA0000006086 s názvom „Dlhopisy FelixInvest 2021 I“ s prideleným kódom ISIN SK4000019774 v najvyššej sume menovitých hodnôt 210 000 000 Kč s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 30 000 Kč, úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,2 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu, s dátumom vydania dňa 1.10.2021 a so splatnosťou dňa 30.9.2025. Prospekt zo dňa 20.9.2021 je prílohou tohto rozhodnutia.