Výrok rozhodnutia :

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-299-460 k č.sp.: NBS1-000-062-169

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s. r. o., so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 53 725 654 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového sporenia.