Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9977/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa ustanovenia § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 5 k základnému prospektu zo dňa 11. augusta 2016 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 22. októbra 2015 pre dlhopisy a hypotekárne záložné listy spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 vydávané v rámci Ponukového programu vydávania dlhových cenných papierov v celkovom objeme 2 000 000 000 eur schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12138/2015-1 zo dňa 28. októbra 2015 a aktualizovanému Dodatkom č. 1 k základnému prospektu zo dňa 10. novembra 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 12974/2015-1 zo dňa 16. novembra 2015, Dodatkom č. 2 k základnému prospektu zo dňa 7. marca 2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-2724/2016-1 zo dňa 14. marca 2016, Dodatkom č. 3 k základnému prospektu zo dňa 21. marca 2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-3202/2016-1 zo dňa 23. marca 2016 a Dodatkom č. 4 k základnému prospektu zo dňa 4. mája 2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5368/2016-1 zo dňa 10. mája 2016. Dodatok č. 5 k základnému prospektu zo dňa 11. augusta 2016 je prílohou tohto rozhodnutia.