Výrok rozhodnutia :

AEGON, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-189-721 k č.sp.: NBS1-000-036-753

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni (ďalej len „Národná banka Slovenska“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. d) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 a spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 na zrušenie spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. bez likvidácie a jej zánik zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na spoločnosť NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Súčasťou tohto predchádzajúceho súhlasu je predchádzajúci súhlas na zlúčenie dôchodkových fondov vytváraných a spravovaných podľa § 72 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení s názvami „Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ a „SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ a na zlúčenie dôchodkových fondov s názvom „VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ a „Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ a na prechod správy dôchodkového fondu vytváraného a spravovaného podľa § 72 ods. 5 zákona o starobnom dôchodkovom sporení s názvom „INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s.“ na spoločnosť
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., pri zmene názvu tohto dôchodkového fondu na „Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“. Národná banka Slovenska zároveň schvaľuje zmeny štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov, ktorými sú dôchodkový fond „Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ a dôchodkový fond „Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ a zmenu štatútu dôchodkového fondu Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“. Návrhy štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov „Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v úplnom znení zo dňa 26. marca 2019, „Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v úplnom znení zo dňa 17. júna 2019 a návrh štatútu dôchodkového fondu „Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v úplnom znení zo dňa 26. marca 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Depozitárom dôchodkových fondov „Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, „Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ a „Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlomTomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. a spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.