Výrok rozhodnutia :

F.B. - EKON, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-396 k č.sp.: NBS1-000-002-934

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti F.B.-EKON, s.r.o., SNP 1200/17, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 410 292, pokutu 2 500 eur (slovom: dvetisícpäťsto eur) za porušenie ustanovenia § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 21 ods. 7, § 18 ods. 2 písm. b) a ods. 11 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť F.B.-EKON, s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti F.B.-EKON, s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom, nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a následne po uplynutí tejto lehoty v čase od 25.10.2015 do 10.08.2016 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore.