Výrok rozhodnutia :

Demjan Vladimír

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-303-010 k č.sp.: NBS1-000-058-253

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade nad finančným trhom)odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-2568/2015-1 zo dňa 28.5.2015 podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi Vladimír Demjan, trvalý pobyt Mäsiarska 39, 040 01 Košice, rod. č.: 540719/3649, IČO: 10686096 za nedostatky zistené dohľadom na diaľku v činnosti Vladimíra Demjana, a to za: I. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 3 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že Vladimír Demjan ako samostatný finančný agent nezabezpečil nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, keďže Vladimír Demjan nespĺňa od 24.2.2019 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, keďže neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore najneskôr do 23.2.2019 a tiež úspešne nevykonal odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore najneskôr do 27.4.2019; II. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom tým, že Vladimír Demjan ako samostatný finančný agent na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložil požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu; III. porušenie § 36 ods. 8 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 4 ods. 1 a 2 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva (ďalej len opatrenie NBS) tým, že Vladimír Demjan nepredložil Národnej banke Slovenska: - štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.3.2019, za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia daného štvrťroka, - štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.6.2019, za obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia daného štvrťroka, - štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.9.2019, za obdobie od 1.7.2019 do 30.9.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia daného štvrťroka, - štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019, za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia daného štvrťroka, - ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019, za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, a to do troch mesiacov od skončenia roku 2019.