Výrok rozhodnutia : Finance Group SK, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-7928/2012-4

Národná   banka   Slovenska,   orgán   dohľadu   príslušný   podľa   ustanovenia   §  38  ods.  1 zákona  č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie  a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") ukladá samostatnému finančnému agentovi: Finance Group SK, s.r.o., Bernolákova 1, 934 01 Levice, IČO: 45 422 273, podľa ustanovenia § 39 ods. 1  písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní opatrenie na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov a to vykonať odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov a  spotrebiteľských úverov v lehote troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. a informovať Národnú banku Slovenska o splnení tohto opatrenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo doručené osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a súbežne podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní pokutu 5000 eur  (slovom: päťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.12.2011 nesplnil požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.