Výrok rozhodnutia :

Poštová poisťovňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-292-234 k č.sp.: NBS1-000-057-126

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 79 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len Národná banka Slovenska) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 77 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve
- spoločnosti Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 383/B (ďalej len Žiadateľ 1) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti Poštová poisťovňa, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 953/B (ďalej len Poisťovňa) formou priameho podielu vo výške 100 % na základnom imaní a na hlasovacích právach v Poisťovni a na to, aby sa Poisťovňa stala dcérskou spoločnosťou Žiadateľa 1 v jednej operácii priamo,
- spoločnosti Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandsko, zapísanej v Holandskej obchodnej komore pod registračným číslom 33235189 (ďalej len Žiadateľ 2) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Poisťovni formou nepriameho podielu vo výške 100 % na základnom imaní a na hlasovacích právach v Poisťovni a na to, aby sa Poisťovňa stala dcérskou spoločnosťou Žiadateľa 2 v jednej operácii priamo,
- spoločnosti Coöperatieve Rabobank U.A., s registrovaným sídlom v Amsterdame, s adresou Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Holandsko, zapísanej v Holandskej obchodnej komore pod registračným číslom 30046259 (ďalej len Žiadateľ 3) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Poisťovni formou nepriameho podielu vo výške 30 % na základnom imaní a vo výške 28,27 % na hlasovacích právach v Poisťovni v jednej operácii priamo,
- spoločnosti Vereniging Achmea, so sídlom Handelsweg 1, 3707 NG Zeist, Holandsko, zapísanej v Holandskej obchodnej komore pod registračným číslom 30099780 (ďalej len Žiadateľ 4) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Poisťovni formou nepriameho podielu vo výške 64,48 % na základnom imaní a vo výške 60,76 % na hlasovacích právach v Poisťovni a na to, aby sa Poisťovňa stala dcérskou spoločnosťou Žiadateľa 4 v jednej operácii priamo,
- spoločnosti Stichting Administratie – Kantoor Achmea, so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandsko, zapísanej v Holandskej obchodnej komore pod registračným číslom 41185257 (ďalej len Žiadateľ 5) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Poisťovni formou nepriameho podielu vo výške 55,65 % na základnom imaní a vo výške 52,44 % na hlasovacích právach v Poisťovni a na to, aby sa Poisťovňa stala dcérskou spoločnosťou Žiadateľa 5 v jednej operácii priamo,
a to na základe žiadosti účastníkov konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 19. januára 2021, č. záznamu: 100-000-269-751.

V súlade s § 77 ods. 19 zákona o poisťovníctve určuje Národná banka Slovenska účastníkom konania lehotu dvanásť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.