Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2460/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  IČO: 31 320 155  podľa § 124 ods. 2  zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch :
1. Opis cenných papierov zo dňa 3.3.2014 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 79" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009846 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 1.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 24.3.2014 a so splatnosťou dňa 24.9.2020,
2. Súhrnný dokument zo dňa 3.3.2014 ktoré budú po zverejnení spolu s Registračným dokumentom, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo ODT-6846/2013-1 zo dňa 24.6.2013, v znení Opisu cenných papierov, schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-1340/2014-1 zo dňa 11.2.2014 tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.Opis cenných papierov zo dňa 3.3.2014  a Súhrnný dokument zo dňa 3.3.2014  sú prílohou tohto rozhodnutia.