Výrok rozhodnutia : Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11436/2012-6

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti MetLife Global Holding Company I GmbH, so sídlom Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Švajčiarska konfederácia, IČO: CH-170.4.010.671-6 (ďalej len „spoločnosť MGHC I") predchádzajúci súhlas na to, aby sa správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525  (ďalej len „spoločnosť AFCE, správ. spol., a.s.") stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti MGHC I nepriamo.Nadobúdaná a aj celková kvalifikovaná účasť spoločnosti MGHC I na spoločnosti AFCE, správ. spol., a.s. je vo výške 100 %.Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje spoločnosti MGHC I na to, aby sa spoločnosť AFCE, správ. spol., a.s. stala jej dcérskou spoločnosťou lehotu jeden rok od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.