Výrok rozhodnutia :

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-760 k č.sp.: NBS1-000-061-869

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. t) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 predchádzajúci súhlas na zmenu hlavného fondu zberného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Sicherheit o.p.f. I. Názov nového hlavného fondu je Raiffeisen–Nachthaltigkeit-Solide. Spoločnosťou spravujúcou nový hlavný fond s názvom Raiffeisen–Nachthaltigkeit-Solide (ďalej ako hlavný fond Raiffeisen-NS) je Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., so sídlom Mooslackengasse 12, A-1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v rakúskom obchodnom registri, vložka: FN 83517 w. II. Podľa ustanovenia § 183 ods. 7 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu zberného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Sicherheit o.p.f. v článku 1, v článku 5. bod 5., v článku 19. body 19.4. a 19.5., pôvodný bod 19.5. sa prečíslováva na bod 19.6. Zároveň sa mení názov zberného fondu na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f. (ďalej ako zberný fond TAM-FMPK). Štatút zberného fondu TAM- FMPK zo dňa 1. júna 2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia.III. Depozitárom zberného fondu TAM-FMPK je Tatra Banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Depozitárom hlavného fondu Raiffeisen-NS je Raiffeisen Bank International AG, so sídlom Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v rakúskom obchodnom registri, vložka č.: FN 122.119 m. IV. Dátum zmeny hlavného fondu zberného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Sicherheit o.p.f. je 2. august 2021.