Výrok rozhodnutia :

Social Financing SK, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-298-872 k č.sp.: NBS1-000-062-834

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti Social Financing SK, s. r. o., so sídlom: Tomášikova 48, 832 01 Bratislava,
IČO: 52 840 107, LEI: 097900CAKA0000035186 podľa ustanovenia článku 23 (1) v spojení s článkom 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 1 zo dňa 27. júla 2021 vzťahujúci sa k prospektu zo dňa 23. júna 2021 schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-293-901 k č. sp.: NBS1-000-061-924 zo dňa 28. júna 2021 pre dlhopisy spoločnosti Social Financing SK, s. r. o., so sídlom: Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, IČO: 52 840 107, LEI: 097900CAKA0000035186 s názvom Sociálny Dlhopis SFSK 2031 I vydávané v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 10 000 000 eur. Dodatok č. 1 zo dňa 27. júla 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.