Výrok rozhodnutia :

O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-297-470 k č.sp.: NBS1-000-062-196

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01Bratislava, IČO: 35 848 863, podľa ustanovenia § 79a ods. 10 v spojení s ustanovením § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na ustanovenie Ing. Petry Brečkovej, za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu.