Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a. s. (právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.)

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-077-996 k č.sp.: NBS1-000-007-300

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 1 ods. 2 a ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 747/2004 Z. z."), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len ,,Národná banka Slovenska" alebo ,,orgán dohľadu")

I.  ukladá

spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10315/P (ďalej len „účastník konania" alebo „spoločnosť CFH") podľa § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 35h ods. 1 a ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. pokutu vo výške 10.000,- eur (slovom: desaťtisíc eur)

za nedostatky v činnosti účastníka konania za obdobie od 04. 09. 2015 do 20. 10. 2015, ktoré zistil orgán dohľadu vykonaným dohľadom na mieste nad činnosťou účastníka konania uskutočnenom v čase od 14.10.2015 do 02. 01. 2017, na základe poverenia č. OFS-11658/2015 zo dňa 13. 10. 2015 spolu s jeho dodatkom č. OFS-12027/2015 zo dňa 21. 10. 2015, a to za porušenie práv finančného spotrebiteľa a porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa osobitných predpisov, účinných v čase vzniku porušenia, konkrétne ustanovení:

1. § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 15 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 129/2010 Z. z."), nakoľko účastník konania pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere porušil povinnosť posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver tým, že:

1.1. účastník konania prostredníctvom osôb oprávnených konať za účastníka konania ani iným spôsobom nezisťoval riadne a nepreveril skutočnú výšku príjmov a výdavkov žiadateľa o spotrebiteľský úver, keď 

a) v rámci kontrolného zaobstarávania finančnej služby dňa 19. 10. 2015 XXXXX XXXXX, člen dohliadacieho tímu (ďalej len „P. M.") na základe inštrukcií operátora infolinky účastníka konania navštívil pobočku Quatro finančný dom, Bory Mall Bratislava, kde počas rokovania o uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere s osobou oprávnenou konať za účastníka konania, a to so zástupcom spoločnosti  KT FINANCE, s.r.o., IČO: 47 533 862 vykonávajúcej pre účastníka konania finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), XXXX XXXXXX, (ďalej aj ako „sprostredkovateľ 1"), boli od P. M. vyžiadané aktuálne údaje, ktoré boli priamo zadávané do systému (ako rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zamestnanie, čistý mesačný príjem, náklady na iné finančné produkty, iné výdavky), všetky tieto informácie P. M. podával ústne, pričom

- sprostredkovateľ 1 od P. M. nežiadal predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia P. M. o príjme ani nijako inak predmetné informácie o príjme nepreveril a zároveň

-       sprostredkovateľ 1 sám vo vzťahu k iným mesačným výdavkom uviedol sumu 50 € s vyjadrením „nech to prejde ďalej", napriek tomu, že P. M. uviedol, že jeho iné mesačné výdavky sú vo výške 80 €;

následne dňa 19. 10. 2015 aj skutočne došlo k uzatvoreniu Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 60248169 s veriteľom  spoločnosťou CFH, a to bez toho, aby účastník konania prostredníctvom sprostredkovateľa 1 alebo iným spôsobom preveril údaj o príjme a o iných mesačných výdavkoch P. M.;

b) v rámci kontrolného zaobstarávania finančnej služby dňa 19. 10. 2015 XXXX XXXXX, členka dohliadacieho tímu (ďalej len „M. S.") zavolala na infolinku dohliadaného subjektu, kedy na základe inštrukcií od operátora infolinky dostala kontakt na obchodného zástupcu v Dunajskej Strede, kam sa dňa 20. 10. 2015 dostavila do kancelárie na adrese B. Bartóka 788, Dunajská Streda, kde počas rokovania o uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere s osobou oprávnenou konať za účastníka konania, a to so zástupcom spoločnosti Almási spol. s r.o., IČO: 36 717 631 vykonávajúcej pre účastníka konania finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z., XXXX XXXXXX, (ďalej aj ako „sprostredkovateľ 2") M. S. uvádzala informácie o svojich príjmoch a výdavkoch, pričom

-  sprostredkovateľ 2 pri vyplňovaní žiadosti o spotrebiteľský úver sám uviedol: „SIPO, náklady a také dám 60, lebo niečo musím tam dať" a v súvislosti s uvedeným ďalej nič neoveroval; 

následne dňa 20. 10. 2015 aj skutočne došlo k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí najľahšej pôžičky č. 6600503817 s veriteľom  spoločnosťou CFH, a to bez toho, aby účastník konania prostredníctvom sprostredkovateľa 2 alebo iným spôsobom preveril údaj o iných mesačných výdavkoch M. S.;

1.2.  účastník konania poskytol spotrebiteľský úver spotrebiteľom, u ktorých výška mesačnej splátky poskytnutého spotrebiteľského úveru prevýšila disponibilný príjem žiadateľa. Jedná sa o :

-  Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 6590503247 zo dňa 16.09.2015 uzatvorenú so spotrebiteľom XXXXXX XXXXXXX,

-  Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 60461613 zo dňa 17.09.2015 uzatvorenú so spotrebiteľkou XXXX XXXXXX.

2.  § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z." alebo „zákon o ochrane spotrebiteľa"), nakoľko účastník konania sa v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere dopustil:

-  použitia neprijateľnej zmluvnej podmienky podľa ustanovenia § 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník" alebo „OZ"), a to konkrétne časti zmluvnej podmienky obsiahnutej v článku IX. bod 11.2 druhá veta

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 60248169 zo dňa 19.10.2015 (kontrolné zaobstaranie finančnej služby P. M.),

-  Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 39768220 zo dňa 21.09.2015 uzatvorenej so spotrebiteľkou XXXXX XXXXXXXX a

-  Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 60461613 zo dňa 17.09.2015 uzatvorenej so spotrebiteľkou XXXX XXXXX,

v zmysle ktorej: ,,Oznámenia zasielané Klientovi do vlastných rúk sa považujú za doručené okamihom, kedy ... sa príslušné oznámenie zaslané Spoločnosťou na poslednú známu adresu Klienta vráti Spoločnosti ako nedoručené, a to aj v prípade, že sa klient o zaslaní príslušného oznámenia nedozvedel.". 

Účastník konania je povinný zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: SK25 8180 0000 0070 0055 0741 vedený v Štátnej pokladnici, VS: 35923130, konštantný symbol: 0558, ŠS: 000007300

a zároveň

II. zakazuje

účastníkovi konania, spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10315/P podľa ustanovenia § 35f ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 35h ods. 1 a ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. používať neprijateľnú podmienku, a to časť zmluvnej podmienky citovanej nižšie vo výroku a uvedenej v článku IX. bod 11.2 druhá veta

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 60248169 zo dňa 19.10.2015 (kontrolné zaobstaranie finančnej služby P.M.),

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 39768220 zo dňa 21.09.2015 uzatvorenej so spotrebiteľkou XXXXXX XXXXXXX a

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 60461613 zo dňa 17.09.2015 uzatvorenej so spotrebiteľkou XXXXX XXXXXX,  

v znení: ,,Oznámenia zasielané Klientovi do vlastných rúk sa považujú za doručené okamihom, kedy  ...  sa príslušné oznámenie zaslané Spoločnosťou na poslednú známu adresu Klienta vráti Spoločnosti ako nedoručené, a to aj v prípade, že sa klient o zaslaní príslušného oznámenia nedozvedel.". 

a zároveň vo zvyšku

III. zastavuje 

podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z., konanie začaté z vlastného podnetu voči účastníkovi konania, spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10315/P, na základe „Oznámenia o začatí konania Výzvy na vyjadrenie sa k dôvodom začatého konania" zo dňa 13. 02. 2017, o uložení pokuty, opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a zákazu používať nekalú obchodnú praktiku a neprijateľnú podmienku podľa ustanovenia § 35f ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 747/2004 Z. z. a o uložení pokuty podľa § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z., a to konkrétne

3.1. pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 15 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z., špecifikované v bode 1. odsek druhý predmetného oznámenia (kontrolné zaobstarávanie finančnej služby členkou dohliadacieho tímu M. S.), nakoľko orgán dohľadu v priebehu konania zistil, že odpadol dôvod konania začatého z podnetu Národnej banky Slovenska, a to konkrétne

vo vzťahu k časti vytýkaného nedostatku: „... M. S. zároveň uviedla, že má maloleté dieťa, zástupca podriadeného finančného agenta však nijakým spôsobom nezisťoval výdavky na toto dieťa; ...",

3.2. pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., špecifikované v bode 2. predmetného oznámenia, nakoľko orgán dohľadu v priebehu konania zistil, že odpadol dôvod konania začatého z podnetu Národnej banky Slovenska, konkrétne

vo vzťahu k celému nedostatku, v zmysle ktorého sa účastník konania v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere dopustil použitia nekalej obchodnej praktiky, konkrétne klamlivého opomenutia podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z., a to tým, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere použil ustanovenia formulované nevhodným spôsobom, a to tak, že v prípade, ak predmetné ustanovenie spotrebiteľ prehliadne, vyjadruje s ním, podpisom samotnej zmluvy, automatický súhlas, čo z uvedeného dôvodu nemusí zodpovedať jeho skutočnej vôli a spotrebiteľ tak môže prijať rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal. Jedná sa teda o nevhodne poskytnutú podstatnú informáciu, že spotrebiteľ podpisom zmluvy vyjadruje súhlas aj s inými skutočnosťami, ako je uzatvorenie predmetnej zmluvy. Účastník konania týmto nevhodným spôsobom zahrnul do zmluvy o spotrebiteľskom úvere prekvapivé ustanovenie, ktorým spotrebiteľ uzatvoril ďalší úverový vzťah, pričom na to spotrebiteľa osobitne neupozornil.

Jednalo sa o ustanovenia:

V Zmluve o spotrebiteľskom úvere č. 60248169 zo dňa 19.10.2015 (kontrolné zaobstaranie finančnej služby P.M.), kde účastník konania uviedol, resp. začlenil v čl. VIII. Vyhlásenie klienta, bod 2 tejto zmluvy ustanovenie - žiadosť o vydanie kreditnej platobnej karty (neaktívnej), a to takým spôsobom, že o vydanie karty nemožno aktívne požiadať, ale možno ju len aktívne odmietnuť označením políčka „Odmietam vydanie platobnej karty". Podpisom zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa tak spotrebiteľ automaticky súčasne podpisoval aj pod časť textu, ktorá sa netýka  právneho vzťahu uzatváraného medzi spotrebiteľom a účastníkom konania. Rovnako, toto zmluvné ustanovenie obsahovala zmluva, ktorú predložil dohliadaný subjekt dohliadaciemu tímu počas vykonávania dohľadu na mieste (Zmluva o spotrebiteľskom úvere č. 39768220  uzatvorená dňa 21.09.2015 so spotrebiteľkou XXXXX XXXXXX v čl. VIII. Vyhlásenie klienta bod. 2). Zároveň účastník konania v Zmluve o spotrebiteľskom úvere, Zmluva o poskytnutí najľahšej pôžičky č. 6600503817 zo dňa 20.10.2015 (uzatvorená počas kontrolného zaobstarania finančnej služby realizovaného členom dohliadacieho tímu M. S.) okrem vyššie špecifikovaného ustanovenia v čl. VIII. bod 2 zmluvy dojednal rovnakým spôsobom v bode 3. uvedeného ustanovenia spolu so žiadosťou o kreditnú kartu aj žiadosť Klienta o schválenie úverového rámca 300 € a štandardnej splátky 10 € od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Toto zmluvné ustanovenie obsahovali takisto zmluvy, ktoré predložil dohliadaný subjekt dohliadaciemu tímu počas vykonávania dohľadu na mieste (Zmluva o spotrebiteľskom úvere, Zmluva o poskytnutí najľahšej pôžičky č. 6590500489 uzatvorená dňa 04.09.2015 so spotrebiteľom XXXXXX XXXX v čl. VIII. bod 2 a 3 zmluvy,  Zmluva o spotrebiteľskom úvere, Zmluva o poskytnutí pôžičky č. 6004086429 uzatvorená dňa 16.09.2015 so spotrebiteľom XXXXXXXX XXXXXX v čl. V. bod 2 a 3 zmluvy).  

 

znenie celého výroku a odôvodnenia rozhodnutia je v prílohe

výrok rozhodnutia o rozklade