Výrok rozhodnutia :

Agentúra Zimný, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-053-020 k č.sp.: NBS1-000-013-351

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Agentúra Zimný, s. r. o., so sídlom: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 47 156 040 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-8515/2013-1 zo dňa 12. augusta 2013 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia.